Kontakt

Kontakt

Veterinární nemocnice Libuš

Na Šejdru 45
Praha 4 - Libuš

Tel./fax: 244 470 704
Tel.: 244 470 553
Mobil: 602 458 185 - nelze zasílat SMS

info@vetnemocnice.cz
www.vetnemo.cz

Aplikace do mobilního telefonu

 

 

 

 

 

 

 

Ordinační hodiny - NONSTOP

Základní ordinační doba: PO–PÁ 8.00–22.00

Rozšířená ordinační doba: SO–NE 8.00–20.00

Pohotovostní služba: PO-PÁ 22.00- 8.00 SO,NE,SVÁTKY 20.00 - 8.00

 

Jak se k nám dostanete?

MHD z Kačerova
busem 117, 215 do zastávky Pavlíkova,
busem 113, 171 do zastávky Libuš,
 

MHD z Opatova, Hájí
busem 165 do zastávky Jirčanská,

MHD ze Smíchovského nádraží
busem 197, 198 do zastávky Jirčanská.

GPS
50°0'30.317"N, 14°27'31.405"E

 

Objednávání pacientů

Klientům doporučujeme předem se objednat - vyhnete se tím zbytečnému čekání.
Potřebujete-li vyšetření specialistou nebo chirurgický zákrok, pak je objednávka nezbytná.
Objednací čas je pouze orientační , do ordinace budete pozváni hned po ošetření předchozího pacienta.
Během rozšířené ordinační doby i během pohotovostní služby účtujeme pohotovostní příplatky.

Upozornění: V noci má službu obvykle jen jeden lékař, který se nemůže věnovat více akutním případům najednou. Doporučujeme proto ohlásit telefonicky předem i příjezd akutního případu.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

klientů veterinární nemocnice Libuš

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 

(dále jen „Nařízení GDPR“)

 

Vetnemo s.r.o., se sídlem Na Šejdru 238/45, 142 00  Praha 4 – Libuš, IČ: 27199894, DIČ: CZ27199894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103915, tel: 244 470 553, GSM 602 458 185, (dále jen „Správce“). tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je veterinární nemocnice Vetnemo s.r.o., se sídlem Na Šejdru 238/45, 

142 00  Praha 4 – Libuš, IČ: 27199894, DIČ: CZ27199894. Pokud má klient dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit též prostřednictvím e-mailu: info@vetnemocnice.cz

Jaké osobní údaje klientů Správce shromažďuje a zpracovává?

Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu držitele zvířete, dále tyto kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V případě, že klient Správci udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů – souhlas je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování. Správce shromažďuje také vzájemnou písemnou komunikaci.

Je nezbytné osobní údaje Správci poskytnout?

Osobní údaje jsou Správcem zpracovány v rozsahu, v jakém je klient poskytl.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se Správcem dobrovolné, avšak

osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu jsou nezbytné 

pro splnění zákonných povinností při poskytování veterinární péče a Správce je povinnen tyto údaje vyžadovat, bez jejich znalosti nemůže službu poskytnout.

Kontaktní údaje požadujeme pro možnost efektivní komunikace s klientem při poskytování veterinární péče, tyto údaje může zákazník vždy odmítnout poskytnout. V případě, že tyto kontaktní údaje již poskytl, má právo svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

K jakým účelům Správce osobní údaje využívá a zpracovává?

Správce zpracovává osobní údaje za účelem splnění povinností, které mu přímo ukládá právní úprava, např. vedení zdravotnické dokumentace, jejíž součástí musí být identifikace klienta, uzavírání smluv 

o veterinárním vyšetření a ošetření zvířete dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, vyúčtování veterinárních činností, uplatňování nároku Správce z uzavřené smlouvy, dále předepisování léčivých přípravků na recept, vedení evidence o příjmech a výdajích Správce, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývá z předpisů upravujících daně a účetnictví. 

Kontaktní údaje využívá Správce se souhlasem klientů např. ke sdělování výsledků vyšetření, 

ke sdělování údajů o zdravotním stavu zvířete či jiných informací ohledně léčby a/nebo prevence, k organizaci termínu objednání apod. Se souhlasem klienta zpracovává Správce údaje 

pro marketingové účely – nabídla produktů a služeb Správce , pozvánky na vakcinaci apod.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Pokud Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě jeho souhlasu, je oprávněn 

po klientovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li klient Správci takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Správce tyto osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž Správci svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, Správce poskytnutím souhlasu klienta ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

Obchodní sdělení:

Klienty, kteří navštívili veterinární nemocnici Správce opakovaně, považuje Správce  za stálé zákazníky, nesdělí-li mu klient výslovně jinak. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje  klienta, které od klienta v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete klienta). Klient je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého  marketingu Správce a kdykoli může jakýmkoliv způsobem (osobně, telefonicky, písemně) zasílání dalších nabídek odmítnout. 

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje klienta uchovává Správce po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Správce. Kromě toho je Správce oprávněn osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků Správce vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a klientem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Osobní údaje klienta mohou být poskytnuty třetím osobám, které Správci poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností firmy Vetnemo stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv Správce vůči klientovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy Správcem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

Poučení o právech klienta:

Klient má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Klient má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Klient má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí klientů) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti klienta dle čl. 15 až 22 Nařízení budou klientovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů klienta nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách Správce.

 

Provozovatel

Vetnemo s.r.o.
Na Šejdru 238/45
142 00 Praha 4 – Libuš
IČ: 27199894
DIČ: CZ27199894
Číslo účtu: 271998941/5500
Společnost je zapsaná v OR MS v Praze, odd. C, vl. čís. 103915